آزادی یک ژن‌خوب دیگر با وجود اتهام فساد مالی

‏⁧ فاطمه صالحی ⁩، فرزند ⁧عطاءالله صالحی ⁩فرمانده سابق کل ارتش و خواهرزاده ⁧محمد شریعتمداری ⁩وزیر  سابق صنعت و معدن و وزیر فعلی کار در دولت حسن روخانی و از ⁧ ژن‌‌های⁩ خوب نظام به اتهام فساد مالی بازداشت شد و در حالی وی توسط مقامات قضایی تحت بازجویی بود که در حین دوران بازجویی با تودیع وثیقه آزاد شد.به تازگی لیست سنگین‌ترین قرار وثیقه‌ها منتشر شده است که نشان از تودیع وثیقه هزار میلیارد تومانی و ۵۰۰ میلیارد تومانی از سوی نزدیکان به دولت و آقازادگان دارد.

#محمدشریعتمداری #فاطمهصالحی #عطاللهصالحی #اختلاس #دیدگاهنو #فسادمالی #جمهوریاسلامی #ارتش