آیا اقتصاد ایران به سمت فروپاشی میرود؟


گفتگو با مهرداد سیدعسگری پژوهشگر و کارشناس اقتصاد سیاسی درخصوص بحران اقتصادی و افزایش قیمت دلار که منجر به افزایش اعتراضات مردم در ایران شده است. از مهرداد سیدعسگری این سوالات را جویا شده ایم که در زیر آمده است.

وضعیت اقتصاد ایران با توجه به روند رو به رشد قیمت دلار و دیگر ارزهای خارجی به چه شکل خواهد رفت، آیا ما با فروپاشی اقتصادی روبرو خواهیم شد؟ این وضعیت به چه میزان بر اقتصاد جامعه ضربه خواهد زد و مردم به چه میزان دچار بحران اقتصادی خواهند شد؟

آیا روند افزایش قیمت دلار همچنین ادامه پیدا خواهد کرد؟ آیا روند فروپاشی اقتصاد به فروپاشی سیاسی منتهی خواهد شد؟فرجام این روند چه خواهد شد؟