ابوالفضل قدیانی از مخالفان علی‌خامنه‌ای در تهران بازداشت شد

دستور بازداشت آقای قدیانی توسط شعبه یک اجرای احکام اوین صادر شده است.به گفته خانواده آقای قدیانی: «برخورد یکی از مأموران اجرای احکام بسیار توهین آمیز بوده است، دیگری میگفت؛ ماموریم و معذور…». ابوالفضل قدیانی در چندین نامه سرگشاده، انتقادات تندی علیه علی خامنه‌ای نوشته و او را عامل استبداد مذهبی در ایران معرفی کرده است. آقای قدیانی پیشتر نیز چندین سال در زندان محبوس بود.

#ابوالفضلقدیانی #حقوقبشر #علیخامنهای #بازداشت #دیدگاهنو #جمهوریاسلامی