احتمال محرومیت دوساله مهدی طارمی


مهدی طارمی

در تلگرامبخوانید

باشگاه رایزه اسپور ترکیه که اخیرا مهدی طارمی را جذب کرده بود اعلام کرده است که قصد دارد از مهدی طارمی به دلیل نقض قرارداد و بازگشت به پرسپولیس به فیفا شکایت کند. طارمی ممکن است در صورت شکایت باشگاه ترکیه ای با محرومیتی دو ساله مواجه شود.

 

#پرسپولیس #دیدگاهنو #رایزهاسپورتترکیه #مهدیطارمی