افت ۶۰ درصد سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن

سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد افت کرد. بررسی آمارهای وزارت صنعت حاکی از تصویب ۵۵۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار طرح صنعتی، معدنی و تجاری در چهار ماهه امسال در هیات سرمایه گذاری خارجی است که در مقایسه با آمار سه ماهه امسال بدون تغییر مانده است. این آمار مربوط به ۲۴ طرح تجاری، صنعتی و معدنی است که در سه ماهه نخست امسال مصوب شده بودند و بنابراین، در تیرماه امسال هیچ طرح جدیدی در هیات سرمایه گذاری خارجی به تصویب نرسید.

#سرمایهگذاری #صنعتومعدن #تجارت #سرمایهگذاریخارجی #دیدگاهنو #اقتصاد #جمهوریاسلامی