الگو سازی آمریکایی سعودی واعتراضات ایران؛ تعامل خاموش دو ملت

سجاد نیک آیین – رسانه های وابسته به نظام جمهوری اسلامی از نخستین روز #اعتراضات_سراسری مرتب بر این نکته پای فشاری کرده اند که معترضان توسط عربستان سعودی تحریک ومدیریت می شوند، تا آنچه شمخانی با اعداد وارقام بسیار دقیق اظهار داشته بود، ٢٧ درصد شرکت کنندگان در اعترضات با عربستان سعودی در ارتباط بوده اند. من در این نکته که عربستان سعودی در شکل گیری اعتراضات اخیر نقش داشته و مؤثر بوده است، با مسؤولان جمهوری اسلامی همدل و همداستانم وبلکه بر این باورم که ایالات متحده هم در دامن زدن به این اعتراضات مؤثر بوده است. اما روایت من با روایت جمهوری اسلامی در نحوه تأثیرگذاری عربستان سعودی و ایالات متحده بر این اعتراضات متفاوت است.

در تلگرام بخوانید

در حقیقت عربستان سعودی وایالات متحده به مدد وجود شبکه های اجتماعی وگردش آزاد اطلاعات این بار نه به لحاظ اطلاعاتی، امنیتی و لجستیکی بلکه با ارائه الگویی از توسعه آمرانه، هم پتانسیلهای اعتراض در داخل جمهوری اسلامی را به فعلیت بدل کردند وهم معترضان را، درست یا غلط، به امکان توسعه آمرانه ووجود راه میانبر برای تحقق مطالبات شان باورمند ساختند.

انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی گسترده همچون دادن حق رانندگی به زنان و حق ورود به ورزشگاهها به زنان و مبارزه ضربتی با مفسدان اقتصادی ومصادره اموال آنان و توزیع عادلانه درآمدهای ملی، مطالبات مشترک ایرانیان وشهروندان پادشاهی سعودی طی چند دهه گذشته بوده است. مطالباتی که سعودی ها یک شبه وبا اراده ولیعهد جوان آنها را محقق شده یافتند وایرانیان بعد از هشت سال اصلاحات و قریب به شانزده سال مطالبات مدنی پیگیر وانتخابات متعدد ورنگارنگ، هنوز اندر خم کوچه اعتدال وتدبیر و امید گرفتار اند.

از طرف دیگر به نظر می رسد، تحقق این مطالبات در چهارچوب یک نظام پادشاهی برای ایرانیانی که به خوبی با مختصات چنین نظامی آشنا هستند وآنرا تجربه کرده اند، جذاب بوده است. بلندتر شدن صداهای ستایش از پادشاهی پهلوی را هم در همین چهارچوب می شود تفسیر وتحلیل کرد.

در این شرایط البته اصلاح طلبان توفیق این الگو را تهدید کننده تز اصلاحات مرحله ای دانسته ووجود خود را در سایه توفیق چنین الگویی بلاموضوع یافتند. باهوش تر هایشان پترودلاری بودن یا آمرانه بودن این اصلاحات را پیش کشیدند واز محکوم به شکست بودن این نوع از توسعه آمرانه داد سخن سر دادند. صرف نظر از مناقشه تئوریک در این حقانیت وامکان توسعه آمرانه ویا اصلاحات مرحله ای، به نظر می رسد بخشی از جامعه ایران این شیوه را راهی میانبر برای تحقق دست کم بخشی از مطالباتش یافته است.

جمهوری اسلامی که تمامی تلاشش را برای ناکارآمد کردن الگوی عراق دموکراتیک بکار برد، به نظر می رسد این بار با الگویی در منطقه مواجه است که با کمک آمریکاییها قرار است آیینه حسرتی برای ایرانیان باشد. کشوری که در تصور ایرانیان ودر آینده ای نه چندان دور، علاوه بر ترکیه ودبی، برای کار وتحصیل در آنجا هم باید صف بکشند!

در تلگرام بخوانید

#اعتراضاتسراسری #دیدگاهنو #سجادنیکآئین