انصاری‌راد؛ ۴۰ سال از انقلاب گذشت اما به آزادی‌ مطبوعات و بیان نرسیدیم!

حسین انصاری‌راد، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم: پیش از انقلاب حضرت امام در برخی سخنرانی‌های خود وعده آب و برق مجانی را به مردم دادند، اما هنوز نتوانسته‌ایم آرمان‌های انقلاب همچون رفاه، مسکن، اشتغال، آموزش و بهداشت رایگان را برای مردم تامین کنیم. مجلس، خانه ملت نیست مجلس شورای نگهبان است. نظارت استصوابی شورای نگهبان به این معنا نیست که شورای نگهبان هرکاری که دلش می‌خواهد انجام دهد. بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی به هیچ‌یک از آزادی‌هایی که جزو آرزو و آرمان مردم و طبقه روشن فکر جامعه پیش از انقلاب بحساب می‌آمدند، نرسیدیم. امروز خبرنگاران و مطبوعات به لفافه‌گویی و غیرصریح نوشتن مجبور هستند و خبری از آزادی فکر، بیان، دیانت، اندیشه و رسانه نیست. کاظم صدیقی گفته حکومت اسلامی با رفاه سازگاری ندارد من از وی می‌پرسم چه کسی چنین سخنی گفته؟ وقتی دنیای کسی آباد نباشد آخرتش هم خراب است. آقای صدیقی به روایات استناد نکند چون هیچ سندی معتبرتر از قرآن وجود ندارد.

#آزادیبیان #کاظمصدیقی #روزنامهنگاران #انقلاب57 #دیدگاهنو #آزادیعقیده #حسینانصاریراد