اهوازی ها خاک تنفس میکنند!

در تلگرامبخوانید


آلودگی هوای اهواز ۱۶ برابر استاندارد است. تصاویری از امروز شهر اهواز

photo_2016-04-12_15-07-20
photo_2016-04-12_15-15-14

#آلودگیهوا #اهواز #دیدگاهنو