بازداشت اعضای سپاه‌قدس در آلبانی

پلیس آلبانی می‌گوید یک گروه مسلح وابسته به سپاه پاسداران  را در این کشور گیر انداخته که قصد داشتند در جشن‌های نوروز به اعضای سازمان‌مجاهدین‌خلق در این‌ کشور حمله کنند. پلیس آلبانی گفت این گروه را سپاه‌قدس و دو مقام‌امنیتی از تهران هدایت می‌کردند و با یک سازمان خلاف‌کاران در ترکیه رابطه داشته است. آلبانی اطلاعات از جزییات حمله‌ ادعایی‌اش نگفته و تنها گفته یک عضو جداشده‌‌ی مجاهدین‌‌خلق با این گروه هم‌کاری داشت. حدود دو هزارنفر از اعضای سازمان‌مجاهدین‌خلق، پس‌از بسته‌شدن اردوگاه این گروه در عراق، به آلبانی آمده‌اند.

#سازمانمجاهدینخلق #سپاهقدس #دیدگاهنو #ترور #جمهوریاسلامی #البانی