بازداشت موقت «پوری حسینی» تمدید شد

بازداشت موقت «میرعلی اشرف پوری حسینی»،رئیس سابق سازمان خصوصی سازی کشور، دو ماه تمدید شد. تمدید بازداشت موقت رئیس سابق سازمان خصوصی سازی به دستور بازپرس پرونده انجام شده است. طی سالهای اخیر بسیاری از مقامات جمهوری‌اسلامی به اتهامات مالی و اقتصادی بازداشت شده‌اند. البته به باور بسیاری از تحلیل‌گران ایرانی این بازداشت‌ها بخش کوچکی از فساد اقتصادی گسترده در ایران است.

#فساداقتصادی #دیدگاهنو #سازمانخصوصیسازی #جمهوریاسلامی #میرعلیاشرفپوریحسینی