بالا بردن پرچم آمریکا در ماراتن شیراز

در تلگرامبخوانید


در حالی که به شرکت کنندگان آمریکایی اجازه حضور در مسابقه دوی ماراتن در شیراز داده نشده بود یکی از شرکت کنندگان هنگام عبور از خط پایان به نشانه دوستی پرچم آمریکا را بلند کرد.

#پرچمامریکا #دیدگاهنو