با جوان‌ترین آقازاده نظام آشنا شوید: نوه ۳ ساله علی شمخانی!!

در تخلفات زمین‌خواری لواسان فرد مجهولی وجود دارد به نام ‘‎محمدطاها میرمحمدعلی’ که چندین پرونده تخلف سنگین در کمیسیون ماده ۱۰۰ به دلیل ساخت و سازهای غیر مجاز دارد. همین فرد از طلبکاران میلیاردی و سپرده‌گذاران موسسه مالی اعتباری ‎کاسپین نیز هست. این فرد کسی نیست جز ‎نوه ۳ ساله علی شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی که عمده پروانه‌های ساختمانی و تخلفات و جابجایی پولها را به نام وی انجام می‌دهند!!

#نوهعلیشمخانی #علیشمخانی #آقازاده #دیدگاهنو #جمهوریاسلامی