برایان‌هوک: رفتن زنان به ورزشگاه، نتیجه فشار خارجی به ایران است

برایان هوک، مسئول امور ایران در وزارت‌امورخارجه آمریکا گفت: «واشنگتن پی درگیری نظامی با ایران نمی‌گردد؛ اما تلاش می‌کند با فشار اقتصادی و دیپلماسی، ایران را به تغییر رفتار معنادار وادارد. ورود زنان به ورزشگاه فوتبال نمونه‌ای از نتیجه‌دادن فشار خارجی است؛با فشار زیادی که فیفا به ایران آورد و «هم‌بستگی جهانی» در این‌زمینه، به زنان اجازه‌‌ دادند به ورزشگاه بروند. پس می‌بینیدکه با فشار گسترده جهانی، می‌توان ایران را به «تغییر رفتار» واداشت.»

#ورزشگاه #فوتبال #زنانوورزشگاه #تحریمایران #دیدگاهنو #برایانهوک #جمهوریاسلامی