برخورد با خاتمی از زبان محمد قمی!

در تلگرامبخوانید

راهکارهای ۱۸ گانه حجت الاسلام قمی برای برخورد با محمد خاتمی! خاتمی را با اردنگی در اتاق فلزی بیاندازیم!

برخورد با خاتمی

#حجتالاسلامقمی #خاتمی #دیدگاهنو