برخورد با خاتمی از زبان محمد قمی!

در تلگرامبخوانید

راهکارهای ۱۸ گانه حجت الاسلام قمی برای برخورد با محمد خاتمی! خاتمی را با اردنگی در اتاق فلزی بیاندازیم!

#حجتالاسلامقمی #خاتمی #دیدگاهنو