بزرگترین اختلاس در شرکت بازرگانی پتروشیمی جمهوری‌اسلامی

۶میلیارد و ۶۵۶میلیون یورو میزان است. علی‌نقی خاموشی، سید امین قرشی سروستانی، رضاحمزه‌لو از حزب موتلفه و مرجان شیخ‌الاسلامی‌آل‌آقا دراین اختلاس دست داشته‌ند. اختلاسگران ضمن دریافت پورسانت، به بهانه دورزدن تحریم‌ها، ارزها را به حساب شخصی خود می‌ریختند! ارقام اختلاس و پولشویی ۶ میلیارد یورو به گفته آقای پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، فقط نوک کوه یخ فساد است که از دریای پنهانکاری جرایم اقتصادی و پولشویی، بیرون زده است.


۶میلیارد و ۶۵۶میلیون یورو میزان #اختلاس نزدیکان نظام جمهوری اسلامی درشرکت بازرگانی #پتروشیمی است. علی‌نقی #خاموشی، سید امین قرشی سروستانی، رضاحمزه‌لو و مرجان #شیخ‌الاسلامی‌آل‌آقا دراین اختلاس دست داشته‌ند گفته می‌شود این پرونده ۱۳ متهم اصلی دارد. pic.twitter.com/1kKkuYi0D4 — دیدگاه نو (@didgahenow) March 9, 2019

#علینقیخاموشی #مرجانشیخالاسلامیآلآقا #رضاحمزهلو #بازرگانیپتروشیمی #فساداقتصادی #اختلاس #سیدامینقرشیسروستانی #پولشویی #دیدگاهنو