بودجه ۸ هزار میلیاردی دانشگاه امام صادق و ماجرای پرداخت نکردن مالیات صاحبانش در کارخانه‌ها

محمدمساعد از روزنامه نگاران بخش اجتماعی در ایران در توییتر خود به موضوع بودجه هشت هزار میلیاردی دانشگاه امام صادق پرداخته و از عدم پرداخت مالیات شرکت عظیم داروسازی لقمان و پوشاک جامعه که زیر نظر مالک همین دانشگاه یعنی جامعه الام الصادق است، پرده برداشته است. به گفته این روزنامه نگار شناخته شده « دانشگاه امام صادق سال آتی ۸ میلیارد تومان بودجه می‌گیرد. مالکش (جامعه الامام الصادق) که صاحب شرکت عظیم دارو سازی لقمان و سهامدار پوشاک جامعه است چقدر مالیات می‌دهد؟ چرا باید خرج دانشگاهش از جیب ما داده شود؟ به ازای هر سوال بی‌جوابمان چند سفره خالی و چند شکم گرسنه‌تر می‌شوند؟». این دانشگاه سالها توسط مهدوی کنی اداره می‌شد.

#دانشگاه_امام‌صادق سال آتی ۸میلیارد تومان #بودجه می‌گیرد مالکش (جامعة الامام الصادق) که صاحب شرکت عظیم #داروسازی_لقمان و سهامدار #پوشاک_جامعه است چقدر مالیات می‌دهد؟ چرا باید خرج دانشگاهش از جیب ما داده شود؟ به ازای هر سوال بی‌جوابمان چند سفره خالی و چند شکم گرسنه‌تر می‌شوند؟ — محمد مساعد (@mohammadmosaed) December 29, 2018

#دانشگاهامامصادق #فقر #دیدگاهنو #محمدمساعد #جامعةالامامالصادق #جمهوریاسلامی