بورس لندن ارزش خود را بازیافت


photo_2016-06-29_21-10-12

در تلگرامبخوانید

شاخص بورس لندن که در پی رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به شدت سقوط کرده بود پس از شش روز مجددا ارزش خود را بازیابی کرد و شاخص کل عدد ۶۳۶۷ را نشان میداد که موید بازگشت سریع اقتصاد بریتانیا از بحران حاصل از خروج از اتحادیه اروپا است.

 

#اقتصاد #اقتصادبریتانیا #بورسلندن #دیدگاهنو