بورس لندن ارزش خود را بازیافت


در تلگرامبخوانید

شاخص بورس لندن که در پی رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به شدت سقوط کرده بود پس از شش روز مجددا ارزش خود را بازیابی کرد و شاخص کل عدد ۶۳۶۷ را نشان میداد که موید بازگشت سریع اقتصاد بریتانیا از بحران حاصل از خروج از اتحادیه اروپا است.

 

#اقتصاد #اقتصادبریتانیا #بورسلندن #دیدگاهنو