بیژن کیان از اتهام لابی‌گری برای دولت ترکیه تبرعه شد

قاضی فدرال، بیژن (کیان) رفیقیان را از اتهامات وارده مبری دانست و گفت دادستان ها نتوانستند شواهد کافی ارائه کنند که کیان پنهانی برای دولت ترکیه لابیگری کرده بود. پیشتر بیژن کیان به تلاش و لابی غیرقانونی برای استرداد فتح‌الله گولن، مهمترین چهره مخالف دولت ترکیه، از آمریکا متهم شده بود. بیژن رفیقیان به نام بیژن کیان شناخته می شود و یک سرمایه‌گذار و بازرگان آمریکایی ایرانی‌تبار است.

#فتحاللهگولن #آمریکا #دیدگاهنو #ترکیه #بیژنکیان #جمهوریاسلامی