بی‌بی‌سی عربی و غم و اندوه در شبکه‌های اجتماعی بعد از مرگ شاهرودی!

درحالی‌که اغلب کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی به مرگ محمود هاشمی شاهرودی با هشتگ‌هایی چون «قاضی مرگ» و «شاهرودی سقط شد» پرداختند، بی‌بی‌سی عربی از «غم و اندوه در شبکه‌های اجتماعی بعد از مرگ شاهرودی» خبر داد. در دوره ریاست ۱۰ساله شاهرودی بر قوه قضاییه بیش از ۲۳۰۰ نفر اعدام شدند که دست‌کم ۸۷ مورد، اعدام‌های سیاسی بوده است.

#شاهرودی #هاشمیشاهرودی #قوهقضاییه #مرگشاهرودی #دیدگاهنو #بیبیسیعربی #بیبیسی