تبلیغ “گاد” (مخفف گروه امداد دینی) در “قم نیوز”

حسین باستانی، تحلیلگر ایرانی شناخته شده در توییتر خود از گروه «گاد» که یک گشت ارشاد مذهبی معرفی شده است، نوشت؛ تبلیغ “گاد” (مخفف گروه امداد دینی) در “قم نیوز”/ توضیح آنکه گاد با “روحانیون مجرب و پذیرش مسئولیت شرعی” در خدمت است. از آنجایی که طبیعتا ارائه خدمات مجانی نیست، ظاهرا یعنی تعدادی از “روحانیون مجرب” قرار است با دریافت پول، “مسئولیت شرعی” اعمالی خاص را بپذیرند. غیر از این است؟

تبلیغ "گاد" (مخفف گروه امداد دینی) در "قم نیوز"/ توضیح آنکه گاد با "روحانیون مجرب و پذیرش مسئولیت شرعی" در خدمت است. از آنجایی که طبیعتا ارائه خدمات مجانی نیست، ظاهرا یعنی تعدادی از "روحانیون مجرب" قرار است با دریافت پول، "مسئولیت شرعی" اعمالی خاص را بپذیرند. غیر از این است؟ pic.twitter.com/Inm2w5EDOB — Hossein Bastani (@BBCBastani) June 29, 2019

#گاد #قمنیوز #حسینباستانی #گروهامداددبنی #روحانیت #جمهوریاسلامی