تجار به سبک سنتی و مبادله مستقیم کار کنند!

علاء میرمحمد صادقی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان: یک بانک ایرانی در افغانستان به دنبال فشارهای آمریکا تعطیل شده است. معتقدیم اگر تجار و بازرگانان ما بتوانند با مردم افغانستان ارتباط خوبی برقرار کنند آمریکایی ها به هیچ وجه نمی توانند کار موثری کنند. در حال حاضر صادرات ما به کشور افغانستان حجم زیادی نیست و این عدد باید بیشتر شده و حتی ظرفیت ۳ برابر شدن را دارد.

#افغانستان #اقتصاد #بازرگان #دیدگاهنو