تحریم صنایع هوایی ایران رسما شکسته شد

با پایان تست پرواز ایرباس A321 هما در هامبورگ، این هواپیما ساعاتی قبل به هما تحویل داده شد تا اولین هواپیمایی باشد که ایران بطور رسمی و پس از سی و هفت سال تحریم صنایع هوایی دریافت میکند

#ایرباسA321 #تحریمصنایعهواییایران #تستفلایتدرهامبورگ #دیدگاهنو