ترس خامنه‌ای از سرنگونی در تابستان ۹۸

علی خامنه‌ای از شورش مردم بر علیه حکومت جمهوری‌اسلامی می‌گوید و نام آن را فتنه۹۸ گذاشته است. رهبر جمهوری اسلامی اعتراض مردم را فتنه می‌خواند و آن را دسیسه بیگانگان می‌داند!


#دیدگاهنو #رهبرجمهوریاسلامی #علیخامنهای