تصاویری از سطح زندگی همسر اردوغان


photo_2016-07-19_22-18-10

در تلگرامبخوانید


امینه اردوغان، همسر اردوغان ادعا می‌کند که به یک زندگی عادی و متواضع با ارزش‌های اصولی اسلامی عادت دارد، اما شواهد نشان می‌دهد که زندگی وی آنگونه که ادعا می‌کند، نیست


#امینهاردوغان #ترکیه #دیدگاهنو