تصاویر ماهواره‌ای در مورد سیل آق قلا چه می‌گویند؟

تصاویر پردازش شده توسط دکتر مهدی معتق، استاد مرکز علوم تحقیقات زمین آلمان، این ادعا که سدها عامل نجات مردم در مقابل سیل هستند را قابل تأمل می‌کند.  به تغییرات عرض رودخانه قبل و بعد از سد دقت کنید. عرض رودخانه در بالای سد طبیعی است، اما در پایین سد، هر چه جلوتر می‌رویم، عرض رودخانه در اثر تجاوز به بستر رود و رسوب‌گذاری حاصل از کاهش سرعت آب توسط سد کاهش پیدا می‌کند. کاهش عرض یعنی کاهش ظرفیت انتقال سیلاب. همانطور که در کنار #دروازه_قرآن، انسداد مسیل انتقال آب فاجعه آفرید، در اینجا نیز با کاهش ظرفیت رود، در نقطه‌ای از پایین دست شکست رخ داده و منطقه به زیر آب رفته است.  در واقع، پس از بهره‌برداری از سد، میزان حجم طبیعی جریان آب و سیلاب‌های معمول و غیرمعمول فراموش شده و به حریم رودخانه تجاوز شده است.  درست است که داشتن سد (به شرط بهره برداری درست!) می‌تواند به مهار و تنظیم سیلاب کمک کند، اما سوال اینجاست که آیا در نبود سد، ظرفیت رود، وضعیت توسعه پایین دست، نحوه استقرار مردم و الپوی کاربری اراضی باز هم همین‌گونه بود؟

#سیلسراسری #کاوهمدنی #سپاه #سدسازی #دیدگاهنو #سیلآققلا