تصویری از سلول اولین فراری از آلکاتراز


alcatraz

در تلگرامبخوانید


تصویری از سلول جان انگلین در زندان آلکاتراز پس از فرار. جان انگلین نخستین زندانی بود که توانست از این زندان فرار کند.

#آلکاتراز #دیدگاهنو