تصویری از سلول اولین فراری از آلکاتراز


در تلگرامبخوانید


تصویری از سلول جان انگلین در زندان آلکاتراز پس از فرار. جان انگلین نخستین زندانی بود که توانست از این زندان فرار کند.

 

#آلکاتراز #دیدگاهنو