تصویری از لیوان های توزیع شده در جلسه اژه ای با خبرنگاران!