تعدادی از قضات فاسد برکنار شدند

محمدعلی جعفری، دادستان کل کشور خبر از برکناری تعدادی از قضات فاسد دستگاه قضا در نشست خبری خود داد و گفت: «در همین یکی دو هفته اخیر پرونده ۵ یا ۶ قاضی فاسد را در محکمه عالی رسیدگی و آن‌ها را از دستگاه قضایی منفصل کردیم». جعفری در ادامه افزوده است: «همین امروز که با دادستان انتظامی قضات که دبیر کمیسیون کارشناسی هم هست صحبت می‌کردم گفت که حدود هفت الی ده پرونده دیگر آماده رسیدگی در دادگاه عالی است.» دادستان کل کشور اشاره‌ای نکرده است که قضات اخراج شده چه نوع فساد مالی، اداری و یا اخلاقی داشتند که اخراج شدند و به نام آنها هم یا حوزه قضاوتشان هم اشاره‌ای نکرده است.

#قضاتفاسد #دادستانکلکشور #فساداقتصادی #قاضیفاسد #محمدعلیجعفری