تنش در زندان اوین و ممنوع الملاقات شدن حمیدرضا امینی

بنابر گفته یک منبع موثق شب گذشته افسر نگهبان بند هشت زندان اوین که خصومت شخصی با حمیدرضا امنیتی زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین دارد به قصد ضرب‌و شتم این زندانی سیاسی به وی حمله کرد اما با حفاظت زندانیان این زندانی مورد ضرب وشتم قرار نگرفت. صادق صادقی افسر نگهبان حمیدرضا امینی را تهدید کرده و هم‌اکنون این زندانی سیاسی ممنوع‌التماس و ممنوع‌الملاقات شده است و افسر نگهبان «تخت» این زندانی را گرفته و هم‌اکنون وی کف‌خواب شده است. حمیدرضا امینی پیشتر توسط قاضی صلواتی به ۱۲ سال زندان محکوم شده است.

#زندانسیاسی #زنداناوین #دیدگاهنو #زندانیسیاسی #حمیدرضاامینی