توقف قرارداد سوآپ نفت کرکوک!

قرارداد سوآپ نفت کرکوک عراق از طریق ایران که آذر ماه ٩۶ به امضا رسید و قرار بود عواید اقتصادی مهم و فراوانی برای دو طرف داشتە باشد، ولی بدلیل شروع تحریم‌ھای آمریکا به طور کامل متوقف شده است. طبق این توافق که ابتدا آذرماه ۹۶ میان وزرای نفت ایران و عراق مطرح شده بود، قرار بر این بود که عراق بخشی از نفت میادین کرکوک را به ایران منتقل کند و ایران معادل آن را در بنادر صادراتی جنوب خود، تحویل مشتریان عراق بدهد.این توافق به صورت CIF میان دو کشور به امضا رسیده بود و بر اساس آن، هزینه حمل و بیمه بر عهده فروشنده تعیین شده بود.

#تحریمآمریکا #عراق #کرکوک #نفتایران #دیدگاهنو #جمهوریاسلامی