جدیدترین ربات شرکت باستن داینامیکس معرفی شد


در تلگرامبخوانید

باستن داینامیکس مدل خانگی ربات اسپات مینی را معرفی کرد. گامی دیگر در جهت هدف گوگل که تا سال ۲۰۲۰ بتوانند رباتی را برای اقشار مختلف جامعه پدید آورند. در حالی که “اندی روبین” سال ۲۰۱۴ از پروژه ریپلیکنت گوگل جدا شد (پروژه ای در سال ۲۰۱۳ با خرید ۱۰ کمپانی در عرصه روباتیک توسط اندی روبین آغاز شد و باستن دیانامیکس هم یکی از این خریدها بود) اما باستن داینامیکس همچنان به وعدۀ گوگل برای فاصله گرفتن از پروژه های نظامی و کار بر روی پروژه های خانگی وفادار مانده است. هرچند مشخص نیست چه بر سر جاه طلبی های اندی روبین پس از رفتنش خواهد آمد اما مدل خانگی ربات اسپات مینی گامی است در جهت تحقق هدف گوگل “که تا سال ۲۰۲۰ بتوانند رباتی را مناسب کاربردهای عمومی و آماده برای بهره گیری اقشار مختلف جامعه پدید آورند”

 

#باستنداینامیکس #دیدگاهنو #روباتیک