جزئیات ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه

ادغام بانک‌های نظامی به خانه آخر خود رسیده و در حال تصمیم‌گیری برای جزئیات این ادغام است که به نظر می‌رسد قرار است این بانک‌ها در یک بانک دولتی ادغام شوند. بانک‌های حکمت ایرانیان، انصار، قوامین، مهراقتصاد و مؤسسه کوثر دربانک سپه ادغام می‌شوند. مدیرعامل بانک قوامین بانک‌داری خصوصی را در ایران شکست خورده می‌داند و معتقد است که بانک‌داری فعلاً باید دولتی‌سازی شود به عبارتی ۵ بانک دولتی ورشکست شدند.


#ادغامبانک #اقتصادایران #دیدگاهنو #ورشکستگیبانک