جعل عکس سیستانی و روحانی در روزنامه ابتکار

پیش از حضور حسن روحانی در کشور عراق و دیدار با آیت‌اله سیستانی روزنامه ابتکار از حامیان دولت تصویر جعل شده‌ای از این دو تن را منتشر کردند. عکس اصلی مربوط به دیدار آیت الله سیستانی و شیخ عیسی قاسم روحانی بحرینی است.

#آیتالهسیستانی #حسنروحانی #دیدگاهنو #روزنامهابتکار