جواد خیابانی از مردم عمان عذرخواهی کرد اما باز از کلمات نژادپرستانه استفاده کرد

عذرخواهی جواد خیابانی از مردم عمان و استفاده مجدد از واژگانی همچون «شعور» در رابطه با توصیف یک کشور در منطقه!


#دیدگاهنو #جوادخیابانی #عمان #بازیفوتبال #ایرانوعمان