حساب‌های بانکی ایرانیان در مالزی به علت تحریم‌ها مسدود شد

بانک‌های مالزی به بستن حسا‌ب‌های بانکی افراد و همچنین شرکت‌های ایرانی اقدام نموده‌اند. گفته می‌شود که این اقدام به علت تحریم‌های مالی ایران از سوی آمریکا صورت می‌گیرد. پیشتر حساب‌های بانکی ایرانیان در ترکیه نیز دچار مشکلات متعددی شده بود و در حال حاضر بانک‌های ترکیه اجازه افتتاح حساب جدید به ایرانیان نمی‌دهد و از سویی دیگر ایرانیان حق برداشت پول واریز شده از خارج از کشور به ترکیه را ندارند.

#مالزی #ایرانیان #دیدگاهنو #اقتصاد #حساببانکی #جمهوریاسلامی