حسن روحانی در کنار محمدرضا عارف در سفر به یزد

حسن روحانی در کنار محمدرضا عارف در سفر به یزد

photo_2016-03-07_08-14-43