حسن عباسی بازداشت شد


حسن عباسی از تحلیلگران وابسته به جمهوری‌اسلامی و هم‌چنین از مدعیان دکترین امنیتی که سخنان وی از سوی مخالفین جمهوری‌اسلامی مورد تمسخر قرار می‌گرفت از سوی وزارت اطلاعات احضار و بازداشت شد. حسن عباسی طی یک سخنرانی، مطالبی درباره برخی ارتباطات با “آمدنیوز” مطرح کرده بود که نهایتاً با شکایت وزیر اطلاعات احضار و بازداشت شد. گفته می‌شود او همچون دیگر مقامات جمهوری اسلامی پس از ساعاتی آزاد خواهد شد.

#آمدنیوز #حسنعباسی #سپاهووزارتاطلاعات #دیدگاهنو #وزارتاطلاعات #دکترینامنیتی #جمهوریاسلامی