حسین فریدون به اتهام فساد مالی به زندان،شلاق و جریمه نقدی محکوم شد

برادر حسن روحانی، به اتهام فساد مالی و دست داشتن در مفاسد اقتصادی که در تیرماه ۹۶ بازداشت و با قرار وثیقه ۵۰ میلیاردی آزاد شده بود در دادگاه تجدید نظر بدون کسر و یا رفع اتهامات به ۷ سال حبس، رد مال ۳۰ میلیارد تومان و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.

#دادگاهمفاسداقتصادی #حسینفریدون #حسنروحانی #زندان #دیدگاهنو #فسادمالی #جمهوریاسلامی