حضور حشد‌الشعبی مقایر با کدام مفاد قانون اساسی است


استقرار حشد الشعبی عراق در ایران از جمله در خوزستان و لرستان تحت هر عنوانی مغایر است با اصول ۲، ۹، ۶۷، ۷۷، ۸۱، ۸۲، ۱۲۱، ۱۴۳، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۵۲ و ۱۵۳ همین قانون اساسی فعلی است. نمونه اصل۱۴۶:استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور «هر چند به عنوان استفاده صلح‌آمیز»، ممنوع است. در اصل ۱۴۷ تاکید شده که «دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی»استفاده کند و در اصل ۱۴۵ آمده که «هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.»

در فاصله سال‌های ۹۴تا۹۶ هواپیماهای نظامی و نیرو هوایی روسیه در پایگاه هوایی همدان مستقر شدند که نقض صریح قانون اساسی بود. همین قانون اساسی با همه نقایص و معایبش به رهبر، شورای عالی امنیت ملی، رئیس جمهور یا مجلس اختیار صدور مجوز استقرار نیروهای نظامی خارجی را در ایران نداده است. در بخشی از اصل۹ آمده: «آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است» و هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد «به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران ”کمترین خدشه‌ای” وارد کند»

منبع

#حشدالشعبی #دیدگاهنو #شهرامرفیعزاده #قانوناساسی