حقوق‌های نجومی مدیران صندوق بازنشستگی کشور

لیست حقوق مدیران و اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری منتشر شد، آذروش با ۵۳ میلیون، علیخان زاده با ۴۴ میلیون و اکبرپور با ۲۸ میلیون تومان حقوق ماهیانه رکورد زدند! چرا باید چنین حقوق های نجومی در یک صندوق بازنشستگی به مدیرانش داده شود؟


#صندوقبازنشستگی #حقوقهاینجومی #صندوقبازنشستگیکشور #دیدگاهنو #جمهوریاسلامی