حمله طرفداران اردوغان به یک کتابفروشی منتسب به فتح الله گولن