خشم درى نجف آبادى امام جمعه اراک درخصوص انتخاب شهردار بدون اجازه وی

خشم درى نجف‌آبادى امام جمعه اراک درخصوص انتخاب شهردار بدون اجازه وی که همراه با مطرح کردن پرونده‌های متعدد مسئولین استانی عنوان شده است.


#امامجمعهاراک #درىنجفآبادى #شهردار