خط فقر در ایران از ۸ میلیون تومان گذشت!

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران می‌گوید:سبد معاش در شهریور ماه از مرز هشت میلیون تومان گذشته و به هشت میلیون و ۷۴ هزار تومان رسیده است؛ به عبارت ساده‌تر، یک خانوار ۳.۳ نفره اگر بخواهد همه مولفه‌های زندگی را در حد نسبتاً قابل قبولی فراهم آورد، در شهریورماه ۹۸ نیاز به هشت میلیون و ۷۴ هزار تومان درآمد دارد.

#خطفقر #خانوارفقیر #دیدگاهنو #اقتصاد #ایران #جمهوریاسلامی #شورایکار