خودسوزی جانباز جنگ مقابل دادسرای عمومی تهران

صبح امروز یکی از جانبازهای هشت سال جنگ ایران و عراق مقابل دادسرای عمومی تهران اقدام به خودسوزی کرد. به گفته شاهدان این خودسوزی مامور دادسرای این جانباز را تحریک کرده و با بی احترامی قصد دور کردن این جانباز از دادسرای عمومی تهران را داشت. این جانباز در تاریخ ۱۰ دی ماه خود را مقابل دادسرای عمومی آتش زد.

هشدار این ویدیو دلخراش است.

صبح امروز یکی از جانبازهای هشت سال جنگ ایران و عراق مقابل دادسرای عمومی تهران اقدام به #خودسوزی کرد. به گفته شاهدان این خودسوزی مامور دادسرای این جانباز را تحریک کرده و با بی احترامی قصد دور کردن این جانباز از دادسرای عمومی تهران را داشت. هشدار این ویدیو دلخراش است. pic.twitter.com/3wuvilkKhs — دیدگاه نو (@didgahenow) December 31, 2018

#جانباز #خودسوزی #دادسرایعمومیتهران #دیدگاهنو