خودکشی جلوی چشم عابران

خودکشی

در تلگرامبخوانید

مرد میانسالی جلوی چشم عابران خود را از پل عابر پیاده خیابان میرداماد حلق آویز کرد. دلیل این اتفاق در دست بررسی است

 

#حلقآویز #خودکشی #دیدگاهنو