دادستان تهران ادعای شکنجه اسماعیل بخشی را دروغ خواند!

دادستان کل کشور ادعای شکنجه اسماعیل بخشی را رد و او را به دروغگویی متهم کرد! آقای بخشی می‌گوید هیچگونه جلسه ای تاکنون با وی نداشته اند. پیشتر دیدگاه نو درخصوص شکنجه اسماعیل بخشی مطالبی را انتشار داده است.


#اسماعیلبخشی #دادستانتهران #دیدگاهنو #شکنجهاسماعیلبخشی