دشواری های واکسیناسیون در پاکستان!

photo_2016-04-21_11-00-35

ماموران بهداشت پاکستان برای حفظ جانشان درمقابل منتقدان واکسیناسیون،با همراهی نیروهای پلیس، اطفال را دربرابرفلج اطفال واکسینه میکنند.

در تلگرامبخوانید