قطعی اینترنت در ایران حساب شده و قدم به قدم اجرا شده‌است


بررسی های شرکت فناوری اوراکل درباره قطعی اینترنت در ایران نشان میدهد قطعی اینترنت در عراق به یکباره و به صورت کلی صورت گرفته ولی در ایران در پی چند روز و در چند مرحله انجام شده است. از ISP ها شروع، دوم سیستمهای موبایل،بعد سیستم‌های ثابت،سپس وب‌سایت‌های مهم ایرانی به جز چند سایت دست چین شده مانند سایت‌های خبری که از خارج قابل دسترس نیستند. به نظر این قطعی از قبل برنامه ریزی و کاملا پیش بینی شده‌است و گامی در جهت تست کردن اینترنت ملی و ایزوله کردن دائمی مردم بوده است.