فاطمه معتمدآریا خواستار سکوت مردم معترض شد

فاطمه معتمدآریا مردم معترض به وضعیت موجود را به بی‌تفاوتی دعوت کرده است. بخشی از هنرمندان حکومتی که مردم آنان را «هنربند» می‌شناسند گویا هیج درد مشترکی با مردم ایران ندارند.


فاطمه معتمدآریا در اینستاگرام خود متن زیر را منتشر کرده است.