رونمایی آقا از مستضعفین جدید، طرحی از مانانیستانی
خامنه‌ای در بخشی از سخنان اخیرش خطاب به بسیجیان گفت:مستضعفین را بد معنی می‌کنند این چند سال اخیر باب شده آن را فرودست و اقشار آسیب‌پذیر معنا می‌کنند؛ نه! قرآن مستضعف را این نمی‌داند...قرآن می‌گوید: مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه‌ی عالم بشریت/ ایران وایر